ثبات کیفیت پنیر پیتزا مزین

ثبات کیفیت پنیر پیتزا مزین

در شرکت پنیر پیتزا مزین همه روزه از هر نوع بسته بندی نمونه ای شاهد با ثبت سری ساخت روی بسته ها در سردخانه نگهداری می شود تا در صورتی که مشتریان مشکلی را گزارش دادند بتوان سریعا از همان سری ساخت پنیر را مجددا مورد تست قرار داد و همچنین جهت نظارت و ارزیابی محصول ماهیانه از نمونه های شاهد به صورت رندوم تست گرفته می شود تا از کیفیت محصول اطمینان حاصل شود این کار باعث میشود به امور مشتریان به خوبی رسیدگی گردد و پنیرپیتزای مزین ثبات کیفیتی داشته باشد این ویدئو در تاریخ 26 تیر 98 گرفته شده است.